ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน


ที่ชื่อ-สกุลตำแหน่งผู้แทนฯ
1นายบุญร่วม  แสงมีประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2นายวิโรจน์  ทองเปรมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3นายบัวลอย  ทองปลิวกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
4นายสนอง  มั่งสันเทียะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
5นายจิม      ศรีเจริญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
6นายจาง     แก้วโตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
7นายอเนก  ดวงทิพย์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8พระครูโกศลพัชรสิทธิ์กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
9พระครูบรรพตพัชรคุปต์กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
10นายอำนาจ  คำคูณเมืองกรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
11นายประพันธ์  เปี่ยมสุขธนอนันต์กรรมการผู้แทนครู
12นายบดินทร์   ยิ้มณรงค์กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
13นางประนอม  คงจำนงค์กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
14นายสมจิตร  ชูศรีโฉมรองประธานกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
15ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการกรรมการ/เลขานุการ