ข้อมูลครูและบุคลากร


ตำแหน่งวิทยฐานะระดับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (คน)
ตำแหน่งชายหญิงรวม
 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนคศ.1000
 ชำนาญการคศ.2000
 ชำนาญการพิเศษคศ.3101
 เชี่ยวชาญคศ.4000
 เชี่ยวชาญพิเศษคศ.5000
รวม101
 2. ครูคศ.1538
 ชำนาญการคศ.2235
 ชำนาญการพิเศษคศ.3336
 เชี่ยวชาญคศ.4000
 เชี่ยวชาญพิเศษคศ.5000
รวม10919
 3. ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย011
 4. ลูกจ้างประจำ101
 5. พนักงานราชการ022
 6. ลูกจ้างชั่วคราว011
รวมทั้งหมด121225