ข้อมูลทั่วไป


ชื่อสถานศึกษา             น้ำร้อนวิทยาคม (Namronwittyakom)

ที่ตั้ง                        หมู่ที่ 72 หมู่ 2 บ้านโคกกรวด ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี

จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67130

โทรศัพท์ : 056-029408 โทรสาร : 056-029408

อีเมล์                       namronwittayakom@gmail.com

เว็บไซต์                    http://www.nrwit.ac.th

รหัสโรงเรียน 10 หลัก    1067380601

รหัส Smis 8 หลัก        67032003

รหัส Obec 6 หลัก       380601

ระดับที่เปิดสอน            ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สังกัด                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

                                      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธิการ

ขนาดของโรงเรียน        โรงเรียนขนาดเล็ก

ปรัชญา                    ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต (ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)

คติพจน์                    ถึงลูกใครในหล้าเข้ามาอยู่ จะเลี้ยงดูอบรมให้สมหวัง

คำขวัญ                    เรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม

การสื่อสาร                 นามเรียกขาน “ธารทิพย์”

 

สัญลักษณ์ของโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม

พูสมองชูโลกที่มีแสงสว่างบนธารทิพย์

สีประจำโรงเรียน                    ชมพู – เทา

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา         นักเรียนมีน้ำใจดี มีกิริยางาม มีจิตอาสา

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา          มีพลานามัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม

ค่านิยมขององค์กร                  สถานศึกษาเป็นองค์กรการเรียนรู้ที่มีชีวิต