ข้อมูลอาคารสถานที่


ที่อาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์พื้นฐานจำนวนหมายเหตุ
1อาคารเรียน
ห้องเรียน
ห้องพิเศษ
3 หลัง
12 ห้อง
16 ห้อง
 
2อาคารประกอบ
โรงฝึกงาน
โรงอาหาร
หอประชุม
บ้านพักครู
บ้านพักนักเรียน
ห้องน้ำนักเรียน 4 ที่นั่ง
ห้องน้ำนักเรียน 10 ที่นั่ง
โรงจอดรถนักเรียน

1 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
4 หลัง
3 หลัง
2 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
  (บริจาค)
3สิ่งก่อสร้าง
ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33
ถังประปา แบบ 9/9
ถังประปาแบบหอถังสูง

2 หลัง
1 หลัง
1 หลัง
ชำรุด  
4ครุภัณฑ์พื้นฐาน
โทรศัพท์
คอมพิวเตอร์
เครื่องอัดสำเนา
เครื่องปริ้นเตอร์
เครื่องฉายโปรเจกเตอร์

1 เครื่อง
20 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
4 เครื่อง