ทำเนียบผู้บริหาร


ลำดับที่ชื่อ – สกุลตำแหน่งระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1นายจุฬา  ทารักษารักษาการครูใหญ่2527 – 2527
2นายบุญส่ง  ชุนแจ่มครูใหญ่2527 – 2529
3นายประถม  ประเสริฐผลอาจารย์ใหญ่2529 – 2537
4นายชนินทร์  สะพรั่งอาจารย์ใหญ่2537 – 2539
5นายทำนุ  เนียมถนอมอาจารย์ใหญ่2539 – 2539
6นายประเสริฐ  นิลสันเทียะผู้อำนวยการโรงเรียน2539 – 2541
7นายชัยณรงค์  บุญหนูรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน2541 – 2542
8นายธีรศักดิ์  คงเจริญผู้อำนวยการโรงเรียน2542 – 2545
9นายปรีชา  กองโภคผู้อำนวยการโรงเรียน2545 – 2548
10นายขวัญ  สุกใสเมืองผู้อำนวยการโรงเรียน2548 – 2554
11นายจุลินทร์  น้ำค้างผู้อำนวยการโรงเรียน2554 – 2557
12นยธนัญชัย  พรหมภักดีผู้อำนวยการโรงเรียน2557 – 2559
13นางพงษ์ศักดิ์  กางถิ่นผู้อำนวยการโรงเรียน2559 – 2562
14นายคณนันท์  พฤทธสาโรชผู้อำนวยการโรงเรียน2562 – ปัจจุบัน