ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมเป็นโรงเรียนของรัฐบาลสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา จัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของตำบลน้ำร้อนและตำบลยางสาวซึ่งเป็นตำบลใกล้เคียง มีปัญหาเรื่องการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา การเดินทางไปศึกษาต่อที่อำเภอวิเชียรบุรีเป็นไปด้วยความลำบาก ระยะทางไกล การคมนาคมไม่สะดวก จึงได้ทำหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการ

นายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศจัดตั้งโรงเรียน ณ วันที่ 13 มีนาคม 2527 ซึ่งตั้งบนที่ดิน ที่ นายพะย้า พุ่มมาลา เสียสละให้ จำนวน 40 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา โดยมี นายจุฬา ทารักษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ มารักษาการตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม ในปีการศึกษา 2527 และกรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดรับนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 ห้อง และบรรจุครูให้ครั้งแรก จำนวน 5 อัตรา