โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ


โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 72 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67130 อยู่ห่างจากอำเภอประมาณ 22 กิโลเมตร เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

เขตพื้นที่บริการการศึกษา จำนวน 2 ตำบล ได้แก่

1. หมู่ที่ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12 ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 2. หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17 ตำบลยางสาว อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม

1. ตำบลน้ำร้อน

  1. โรงเรียนบ้านน้ำร้อน
  2. โรงเรียนบ้านโคกสำราญ
  3. โรงเรียนบ้านไทรงาม
  4. โรงเรียนบ้านถ้ำมงคลชัย
  5. โรงเรียนบ้านคลองบง
  6. โรงเรียนสันติพัฒนา

2. ตำบลยางสาว

  1. โรงเรียนบ้านโคกกรวด
  2. โรงเรียนบ้านซับตะแบก
  3. โรงเรียนบ้านซับกระโซ่
  4. โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม