ประวัติโรงเรียน


โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพชรบูรณ์ เขต 40 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนสหศึกษา จัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตพื้นที่บริการตำบลน้ำร้อนและตำบยางสาว นายชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศจัดตั้งโรงเรียน ณ วันที่ 13 มีนาคม 2527 บนที่ดิน นายพะย้า พุ่มมาลา เสียสละให้ จำนวน 40 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 33 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำร้อน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายจุฬา ทารักษา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม